Speerpunten strategische agenda Industriële Kring LochemCirculaire economie:

  • De IKL zet zich in voor circulaire economie: de afvalstromen van Lochemse bedrijven worden hergebruikt en daar waar mogelijk uitgewisseld of omgezet in zinvolle grondstoffen.


Energiebesparing en -opwekking:

  • De IKL zet zich in voor een onderling uitwisseling van energiestromen tussen bedrijven. Het project ‘De Groene Fabriek’ geeft daar de eerste aanzet toe.
  • De IKL ondersteunt bedrijven bij hun ambitie om zoveel mogelijk energie te besparen dan wel  energie te gebruiken uit duurzame energiebronnen.


Vestigingsklimaat:

  • De IKL zet zich in voor een gezonde huidige én toekomstige arbeidsmarkt. Een link met onderwijs en jeugd is daarbij belangrijk.
  • De IKL zet zich er voor in dat het bedrijfsleven in Lochem voldoende de gelegenheid krijgt om te groeien door onder andere voldoende beschikking over bedrijventerreinen.


Infrastructuur:

  • IKL zet zich in voor goede bereikbaarheid van bedrijven en daarbij horende infrastructuur.


Innovatiekracht:

  • IKL ondersteunt initiatieven in Lochem op het gebied van innovatie in o.a. de agribusiness, energie en techniek en stimuleert nieuwe innovaties.


Netwerk en belangenbehartiging

  • De IKL biedt een netwerk voor leden waarin op formele en informele manier met elkaar kennis gemaakt wordt, bedrijven worden bezocht en kennis wordt uitgewisseld.
  • IKL, overige bedrijfsleven en de overheden in Lochem en de regio hebben goede onderlinge contacten en spreken elkaar periodiek om wederzijdse belangen op elkaar af te stemmen.
  • De IKL stimuleert lokaal zaken doen